Teenused

Päikeseparkide ehitus

Projekteerimine
Ehitamine
Katsetused ja seadistamine
Otseliin

Päikeseparkide kasutusele võtmine

Dokumentatsiooni koostamine
Võrguettevõtjaga suhtlemine
Mõõdistuste teostamine

Hooldus ja remont

Rikete otsing termokaameraga
Rikkediagnostika
Rikete eemaldamine
Inverterite hooldus
Käidukorraldus

Monitooring

Toodanguanalüüs
Projekti ekspertiis
PV projektide audit
Ehitusjärelevalve

Ettevõte omab MTR registreeringut elektritööde teostamiseks. Meie meeskond on projekteerinud ja ehitanud üle 25MW päikeseenergia lahendusi. Projekteerime, ehitame, nõustame.

Päikeseelektrijaamade ehitus

Päikeseenergia lahendused ettevõtetele

 • Konsulteerime ja aitame asukoha valikul
 • Projekteerime maksimaalselt efektiivse elektrijaama
 • Lahendame võrguga liitumise
 • Oleme pikaajaline projekti partner
 • Teostame partneritega ühisarendusprojekte

PÄIKESEPARGI TOODANGU ANALÜÜS

Päikeseparkide omanikele pakume toodangu analüüsi teenust. Analüüsime tootmisandmeid ja võrdleme neid päikesepargi tehnilise võimekusega. Kui andmetes tekivad ebakõlad, tähendab see, et investorid ei teeni nii palju raha kui võiks. Toodangu analüüs on vea kõrvaldamise esimene samm, mis näitab edasiste tegevuste suuna. 

 • teostame toodangu analüüsi ca 10 päevaga
 • koostame raporti tootmisandmete analüüsi tulemustega ja anname soovitused toodangu tõstmiseks
 • toodangu analüüsi eelduseks on toodanguandmete olemasolu viimase 6 kuu kohta

KILPIDE TOOTMINE

SUNSERVICE OÜ pakub erinevaid kilbikoosteid päikeseelektrijaamadele. Valmistame nii standardseid otseliini kilpe, kui ka erilahendusi nimivooluga kuni 630A. Tootmine asub Tartus. Standardlahenduste tarneaeg on kuni 1 nädal. Otseliini standardlahendus sisaldab:

 • Jõuseadmete kilbikooste
 • võrgueeskirja nõuetele vastavat otseliini mõõtepunkti
 • andmesidelahendust tootmisandmete edastamiseks Eleringi andmelattu

MÕÕTMISED JA VÕRGUKATSED

SUNSERVICE OÜ pakub võrgukatsetusi ja koostab võrgukatsetuste mõõteraporti. Meie kasutuses on:

 • Fluke 434 võimsusanalüsaator, 3tk (pingekvaliteedi mõõtmised)
 • Elspec G4500 Blackbox, 2tk (tootmisüksuste funktsionaalsed katsed)

Küsi pakkumist: energia@sunservice.ee

MW
Meeskonna kogemus päikeseparkide projekteerimisel ja ehitamisel

TAASTUVENERGIA SEKTOR

Taastuvad energiaallikad on vesi, tuul, päike, laine, tõus-mõõn, maasoojus, prügilagaas, heitvee puhastamisel eralduv gaas, biogaas ja biomass.

Elektri sektoris on nii Eestis kui ka Euroopa Liidu tasandil viimase kümne aasta jooksul toimunud väga olulised muudatused, mille eesmärgiks on edendada taastuvate energiaallikate kasutamist. 

Euroopa Liidu energiapoliitika lahendab kahte suurt probleemi:

1. suur osa fossiilsetest energiaallikatest (ca 60% vedelkütuste toorainest ning ca 30% maagaasist) ostetakse väljastpoolt Euroopa Liitu ning

2. fossiilsete kütuste põletamine põhjustab kliimamuutusi. 

Lahenduseks on vastu võetud Taastuvenergiadirektiiv 2018/2001, mis jõustus detsembris 2018 ning mille kohaselt on liikmesriikidele siduv eesmärk tõsta taastuvenergia tarbimise osakaal 32%-ni aastaks 2030. Selle kohustuse täitmiseks on iga riik loonud toetusskeemid taastuvenergia tootjatele. Eestis jagab taastuvenergia valdkonna toetuseid põhivõrgu operaator ja elektrisüsteemihaldur Elering AS.

 

TAASTUVENERGIATOETUS

Võtke meiega ühendust, et arutada osalemist taastuvenergia vähempakkumisel. 

 

 

 

MIKS INVESTEERIDA PÄIKESEENERGIASSE?

Lihtne põhjus on see, et see on kasumlik. Elektrihind on tõusuteel ja selle põhjus peitub kõrges CO2 hinnas, mille tõttu Narvas asuvad suured põlevkivi elektrijaamad ei pääse hulgiturule. See põhjustab elektriturul puuduse, mida elektri defitsiidis olev Soome ega teised naaberriigid ei ole võimelised täitma. Norra mägedest tulev hüdroenergia tarbitakse enne Eestisse jõudmist Norras, Rootsis ja Soomes ning see ei mõjuta Eesti hinnapiirkonda väga palju. Samuti Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteemi lahtiühendamine Venemaa Loode piirkonna elektrisüsteemist toob kaasa elektrihinna tõusu. 

Soovitame tutvuda Elering AS poolt koostatud Elektrituru käsiraamatuga, mis on kättesaadav siit ning mis selgitab elektrihinna tõusu tagamaid.

Võrreldes teiste taastuvate energiaallikatega on päikeseenergia projektid väga kiired. Puuduvad keerulised detailplaneeringud ning kooskõlastamised nagu seda on tuuleenergia puhul. Päikeseenergia puhul puuduvad tootmispiirangud, nagu seda on tuuleparkidel. 

 

 

 

29.10.2020 – Sunservice OÜ ootab pakkumisi maa müügiks või rendiks eesmärgiga rajada päikesepark. Sobilik maa asub alajaama või elektriliinide läheduses ja on vähemalt 2ha. Maaomanikel palume võtta ühendust: tel. 5148181, roger@sunservice.ee